Privatumo politika

DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Lovers In August apdoroja jūsų asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus. Duomenų privatumas mums ir mūsų darbuotojams, klientams, tiekėjams bei kitiems interesantams ar naudos gavėjams yra labai svarbus.

Šios privatumo politikos tikslas – nustatyti aukšto lygio nuoseklius standartus, kurie užtikrintų darbuotojus, klientus, tiekėjus ir kitus interesantus bei naudos gavėjus, kad mes gerbiame ir saugome duomenų privatumą. Kitas tikslas – valdyti teisinę ir su reguliavimu susijusią riziką bei prekės ženklo reputaciją ir matomumą šiuo atžvilgiu. Ši privatumo politika nepakeičia jokių teisinių įsipareigojimų ir reglamentų, nustatančių griežtesnes taisykles ar papildomus apribojimus, taikomus Asmeninių duomenų rinkimui ir apdorojimui. Kilus prieštaravimams su čia išdėstytomis nuostatomis, pirmenybė teikiama privalomų vietinių teisės aktų nuostatoms.

Lovers In August laiko, kad Asmeniniai duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Lovers In August renkamų Asmeninių duomenų rūšys, Asmeninių duomenų rinkimo sąlygos ir apdorojimo būdai gali būti papildomai reglamentuojami vietiniais teisės aktais.

Remdamasi duomenų privatumą reglamentuojančiomis nuostatomis, nustatančiomis Asmeninių duomenų apdorojimo principus, Lovers In August įsipareigoja:

 • rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų;
  naudoti tinkamas ir pakankamas priemones, leidžiančias informuoti asmenis apie Lovers In August vykdomą Asmeninių duomenų rinkimą ir paaiškinti, kaip šie asmeniniai duomenys bus naudojami;
  kai reikia, prašyti sutikimo rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis, užtikrinant skaidrumą ir sudarant sąlygas sutikimą atšaukti;
 • užtikrinti, kad renkami Asmeniniai duomenys būtų aktualūs ir nepertekliniai, atsižvelgiant į tikslą, dėl kurio jie renkami, ir rinkti Asmeninius duomenis aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • riboti subjektų ir asmenų prieigą prie Asmeninių duomenų, leidžiant juos pasiekti tik esant pagrįstam poreikiui;
 • visas su Asmeninių duomenų apdorojimu susijusias operacijas vykdyti sąžiningai ir teisėtai, įskaitant tokių duomenų perdavimą už šalies, kurioje jie yra surinkti, ribų. Asmeniniai duomenys turi būti apdorojami tik tokios apimties, kuri būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti;
 • nesaugoti Asmeninių duomenų ilgiau nei numatyta teisiniuose reikalavimuose ar būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti. Kai Asmeninių duomenų nebereikės tam tikriems tikslams, kuriais buvo grįstas teisėtas jų rinkimas ir apdorojimas, pasiekti, mes tinkamai ištrinsime arba anonimizuosime tokius duomenis;
 • pasirūpinti, kad Asmeniniai duomenys būtų tikslūs ir pagrįstai juos atnaujinti bei suteikti tinkamas priemones asmenims gauti informaciją apie saugomus jų asmeninius duomenis ir ištaisyti netikslumus;
 • reguliariai įvertinti rizikas duomenų privatumui, susijusias su Asmeninių duomenų rinkimu, apdorojimu ir saugojimu;